ul. Długa 18/20
ul. Długa 18/20

tel: 228 311 545

ul. Zagójska 3
ul. Zagójska 3

tel: 228 108 488

ul. Okopowa 55a
ul. Okopowa 55a

tel: 222 777 090

Image

DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo ma różne oblicza, kiedy myślimy o przepisach BHP, regulaminach i procedurach, skupiamy się na bezpieczeństwie zewnętrznym, kiedy jednak myślimy o człowieku, jego postawach i przeżyciach, wkraczamy w obszar wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa. Wreszcie bezpieczeństwo to brak zagrożenia, co w praktyce przekłada się na działania profilaktyczne bursy skierowane na wszystkich członków społeczności oraz pośrednio, na rodziny wychowanków.

Z uwagi na zamieszkanie Państwa poza terenem Warszawy, często w znacznych odległościach od bursy, a chcąc wzmocnić współpracę z Państwem na naszej stronie internetowej w menu głównym została utworzona specjalna zakładka dedykowana Państwu „Dla rodziców”. Mówi się, że lepiej zapobiegać, niż interweniować, dlatego od kilku lat kładziemy duży nacisk na tworzenie i wdrażanie skutecznych programów profilaktycznych. W podzakładce „Aktualne działania w zakresie bezpieczeństwa” znajdować się będą wszystkie działania podejmowane przez placówkę mające na celu wzmocnienia bezpieczeństwa przebywającej w bursie młodzieży. W następnej podzakładce „Procedury warunkujące bezpieczeństwo w bursie i poza nią” znajdą Państwo obowiązujące od 13 września 2018r procedury dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz procedury dotyczące cyberprzemocy. W kolejnej podzakładce „Osoby i instytucje wspierające pracę w sytuacjach trudnych i wymagających pomocy” zamieszczone są adresy i telefony, gdzie należy zwrócić się aby uzyskać pomoc w zakresie psychologiczno-pedagogicznym. Proszę pamięć, że mogą Państwo zawsze zwrócić się pracownika bursy (pani psycholog Zdzisława Hutorowicz) celem dalszego pokierowania, gdzie można uzyskać pomoc i w jakim zakresie.

Ponadto w siedzibie placówki została utworzona tzw. „anonimowa skrzynka na sygnały”, do której mogą Państwo wrzucać swoje uwagi, spostrzeżenia, sugestie bądź pytania odnoszące się do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w bursie.

Jednocześnie jako dyrektor bursy dołożę wszelkich starań, aby wyeliminować zagrożenia i wzmacniać pożądane zachowania tak, aby powierzona nam młodzież czuła się w bursie otoczona właściwą opieką, dbałością i troską.

Obowiązki bursy względem bezpieczeństwa:

  • zapewnienie wychowankom bezpiecznej drogi do szkoły oraz bezpieczeństwa na terenie bursy;
  • dbanie o stan techniczny i ergonomię budynku;
  • dbanie o bezpieczeństwo mienia bursy oraz przebywających w niej osób (zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą);
  • przeciwdziałanie aktom agresji i przemocy, w tym fali uczniowskiej oraz cyberprzemocy;
  • dbanie o przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm;
  • zapewnienie podopiecznym harmonijnego i bezpiecznego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;
  • przeciwdziałanie stosowaniu bądź posiadaniu środków odurzających (profilaktyka uzależnień);
  • edukowanie społeczności wychowanków w zakresie zagrożeń, profilaktyki i konsekwencji niepożądanych zachowań;
  • obejmowanie szczególną opieką wychowanków przejawiających trudne zachowania lub zagrożonych demoralizacją;
  • współpracowanie ze specjalistami i organami zewnętrznymi (np. Strażą Miejską, Policją).
Image