Bursa nr 6
ul. Smolna 30
00-375 Warszawa
tel. (22) 838-95-96

  Statut

  Statut

  Spis treści
  Rozdział 1         Postanowienia ogólne
  Rozdział 2         Cele i zadania
  Rozdział 3         Organy placówki
  Rozdział 4         Organizacja pracy
  Rozdział 5         Pracownicy Bursy
  Rozdział 6         Wychowankowie
  Rozdział 7         Formy współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) i szkołami
  Rozdział 8         Dokumentacja  Bursy
  Rozdział 9         Postanowienia końcowe

  ROZDZIAŁ 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1. 1. Niniejszy statut opracowano na podstawie:
  1) ustawa z dn. 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami);
  2) ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 7);
  3) ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 35);
  4) ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami);
  5) aktualna (obowiązująca) Uchwała Rady m.st. Warszawy – zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na dany rok szkolny;
  6) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014, poz. 191);
  7) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575);
  8) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 marca 2005r. w sprawie ramowych Statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466);
  9) konwencja Praw Dziecka;
  10) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591);
  11) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz. 1606);
  12) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658);
  13) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  (Dz. U. 2017, poz. 1646).

  § 2. 1. Pełna nazwa placówki brzmi:
            Bursa nr 6 w Warszawie
  1a. Adres:
            Siedziba tymczasowa od 01.01.2017r.
            ul. Smolna 30
            00-375 Warszawa
  1b. Na pieczęciach używany jest skrót nazwy:
            Bursa nr 6
            Siedziba tymczasowa
            ul. Smolna 30
            00-375 Warszawa
  1) bursa jest placówką publiczną, koedukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom szkół ponadpodstawowych, przebywających poza miejscem stałego zamieszkania;
  2) organem prowadzącym bursę jest Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy;
  3) organem nadzorującym bursę jest Mazowiecki Kurator Oświaty;
  4) bursa działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.

  ROZDZIAŁ 2
  CELE I ZADANIA

  § 3. 1. Głównym zadaniem bursy jest zapewnienie wychowankom opieki warunków do nauki, pomocy w nauce i uczestnictwa w życiu kulturalnym stolicy.
  2. Bursa stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uczestnictwa w zajęciach sportowych.
  3. Bursa zapewnia wychowankom:
  1) bezpieczeństwo;
  2) stałą troskę o zdrowie;
  3) dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy;
  4) opiekę i pomoc psychologa;
  5) całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) wraz z zakwaterowaniem;
  6) sanitarno-higieniczne warunki pobytu;
  7) odpowiednie warunki do nauki.
  4. W ramach realizacji celów i zadań statutowych bursa dysponuje odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami, do których należą:
  1) pokoje wychowanków – zapewniające każdemu wychowankowi osobne miejsce do spania, odpoczynku, przechowywania przedmiotów osobistego użytku;
  2) zespoły sanitarne – służące utrzymaniu higieny osobistej;
  3) pomieszczenie kuchni, stołówka – do przygotowania i spożycia posiłków;
  4) świetlicę z łączem internetowym;
  5) dostęp do biblioteki.
  5. Zadania wychowawcze bursy szczegółowo opisuje program wychowawczo-profilaktyczny, mający na celu m.in. ochronę wychowanków przed uzależnieniami i zagrożeniami, jakie niesie współczesna cywilizacja oraz plan pracy wychowawczo-opiekuńczej na dany rok szkolny.
  6. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, szkołą oraz przy wsparciu poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych.
  7. Na terenie placówki organizowane są konsultacje przedmiotowe dla wychowanków mających problemy w nauce, a także służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
  8. W celu zapewnienia wychowankom bezpiecznych warunków przebywania, opieki i nauki, na korytarzach, klatce schodowej i przed wejściem do bursy zainstalowane są kamery. System monitoringu wizyjnego obejmuje 1 kamerę zewnętrzną i 15 kamer wewnętrznych. Dodatkowo wejście i wyjście do budynku placówki odbywa się przy pomocy wideo domofonu obsługiwanego przez portiera.

  ROZDZIAŁ 3
  ORGANY PLACÓWKI

  § 4. 1. W skład organów bursy wchodzą:
  1) Dyrektor;
  2) Rada Pedagogiczna;
  3) Samorząd.
      2. Dyrektor
  1) dyrektor zostaje powołany i może być odwołany przez organ prowadzący placówkę;
  2) dyrektor jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w bursie wychowawców i pracowników niebędących wychowawcami;
  3) dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i samorządem;
  4) odpowiedzialność wspólna dyrektora i Rady Pedagogicznej obejmuje:
  a) realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  b) opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego oraz rocznego planu pracy wychowawczo-opiekuńczej;
  5) do zadań dyrektora należy:
  a) kierowanie działalnością bursy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  c) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  d) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach  kompetencji stanowiących;
  e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także możliwość organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki;
  f) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i wychowawcom w czasie ich przebywania w bursie;
  g) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
  h) współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;
  i) stwarzanie warunków do działania w bursie: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki;
  6) dyrektor bursy może, w drodze decyzji, skreślić  wychowanka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie bursy;
  7) skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu;
  8) dyrektor bursy skreśla wychowanka  z listy wychowanków  na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego wychowanka;
  9) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w bursie wychowawców i pracowników niebędących nauczycielami;
  10) dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  a) zatrudniania i zwalniania wychowawców oraz innych pracowników bursy;
  b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych wychowawcom i innym pracownikom bursy;
  c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wychowawców oraz pozostałych pracowników bursy;
  11) w przypadku nieobecności dyrektora  zastępuje go wicedyrektor, a w  placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej  placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.
      2. Rada Pedagogiczna
  1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Bursy uczestniczącym w realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki;
  2) jest odpowiedzialna wraz z dyrektorem za:
  a) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego,
  b) realizację rocznego planu pracy wychowawczo-opiekuńczej;
  3) Rada Pedagogiczna jest organem podejmującym decyzje związane z realizacją wyżej wymienionego programu i planu oraz organem opiniodawczym i doradczym dyrektora;
  4) kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy Prawo Oświatowe, rozporządzeń wykonawczych i regulaminu Rady Pedagogicznej;
  5) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor bursy;
  6) przewodniczący przygotowuje i powadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania;
  7) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy wychowawcy zatrudnieni w bursie. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;
  8) zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego bursę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;
  9) dyrektor bursy przedstawia Radzie Pedagogicznej do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego i ogólnego;
  10) kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
  a) zatwierdzanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej bursy;
  b) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych wprowadzanych w placówce;
  c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli-wychowawców;
  d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
  e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad  placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy bursy;
  11) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  a) organizację pracy bursy, w tym tygodniowy rozkład pracy wychowawców
  projekt planu finansowego bursy;
  b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  c) propozycje dyrektora bursy w sprawach przydziału wychowawcom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  13) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu bursy albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej;
  14) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora bursy;
  15) Rada Pedagogiczna tworzy Zespół Wychowawczy, którego szczegółowe cele i zadania określa regulamin. Do najważniejszych celów należą:
  a) poszukiwanie i wypracowywanie form i metod pracy, które pomogą wychowankowi i jego rodzinie w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z pełnieniem roli wychowanka i ucznia, z okresem dorastania oraz w podejmowaniu właściwych decyzji w trudnych sytuacjach życiowych;
  b) pomoc wychowawcom w napotkanych przez nich trudnościach;
  c) ustanowienie wspólnych i jednakowych zasad obowiązujących wszystkich wychowanków w bursie;
  16) Na każdy rok szkolny opracowywany jest plan pracy Zespołu Wychowawczego.
      3. Samorząd
  1) W bursie działa społeczność wychowanków;
  2) społeczność tworzą wszyscy wychowankowie bursy;
  3) jedynym reprezentantem społeczności jest Samorząd;
  4) spośród wychowanków dokonuje się wyboru samorządu, w skład którego wchodzą:
  a) przewodniczący/a;
  b) wiceprzewodniczący/a;
  c) protokolant;
  5) wybór samorządu dokonywany jest każdego roku szkolnego do dnia 30 września przez ogół wychowanków, w głosowaniu jawnym i powszechnym;
  6) kadencja samorządu trwa rok szkolny;
  7) szczegółowe zasady wybierania i działania samorządu określa odrębny regulamin;
  8) posiedzenia samorządu są protokołowane;
  9) samorząd ma prawo akceptacji wychowawcy pełniącego rolę opiekuna samorządu;
  10) samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Bursy;
  11) samorząd ma prawo do organizowania życia w bursie: działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami oraz możliwościami organizacyjnymi. Organizowanie tej działalności wymaga porozumienia z dyrektorem bursy i opiekunem samorządu;
  12) samorząd ma prawo do zapoznania się z rocznym planem pracy wychowawczo-opiekuńczej i programem wychowawczo - profilaktycznym.

  § 5. 1. Tryb współpracy i tryb rozstrzygania sporów pomiędzy organami  bursy.
  2. Organy bursy współpracują ze sobą z poszanowaniem zasad wzajemnej niezależności oraz zakresu kompetencji poprzez:
  1) bieżącą wymianę informacji;
  2) możliwość udziału w swoich zebraniach;
  3) możliwość składania wniosków dotyczących poprawy pracy placówki.
  4) Posiedzenia organów bursy są protokołowane.
  3. Uchwały organów bursy sprzeczne ze statutem lub innymi przepisami prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez organ prowadzący.
  4. Spory pomiędzy organami rozstrzyga dyrektor w formie pisemnejw ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia zawiadomienia o problemie.
  5. Rozstrzygnięcia sporów dokonane przez dyrektora są ostateczne.
  6. Spory, w których stroną jest dyrektor, rozstrzygane są przez Komisję, której członkowie są delegowani z innych organów. Rozstrzygnięcia Komisji są przedstawiane organowi prowadzącemu w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o problemie i są ostateczne.

  ROZDZIAŁ 4
  ORGANIZACJA PRACY

  § 6. 1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie planu wychowawczo-opiekuńczego, który stanowi ramowy plan pracy.
  2. Plan pracy wychowawczo-opiekuńczej jest spójny z programem wychowawczo-profilaktycznym.
  3. Bursa realizuje swoje zadania  przez  cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii letnich i zimowych.
  4. Podstawą organizacji pracy bursy w roku szkolnym jest Arkusz Organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  5. Podstawowe dokumenty normujące życie bursy wywieszone są na  tablicy informacyjnej umieszczonej w widocznym miejscu oraz stronie internetowej placówki.

  § 7. 1. W placówce kładzie się szczególny nacisk na poszanowanie dziedzictwa kulturowego, które bursa realizuje przez:
  1) organizowanie wyjść do muzeów, filharmonii, opery, teatru, kin, na projekcje filmowe o tematyce patriotycznej i historycznej;
  2) uwrażliwianie młodzieży na kwestię poszanowania odmienności etnicznej, kulturowej oraz wyznaniowej;
  3) udział w obchodach rocznicowych;
  4) nauczanie tolerancji i zrozumienia dla odmiennych nacji kulturowych.
  2. Otwartość na wyzwania współczesnego świata oraz innowacyjność w integrowaniu młodzieży pochodzącej z różnych środowisk społecznych bursa realizuje przez:
  1) zajęcia grupowe o charakterze charytatywnym;
  2) zajęcia polegające na aktywności plastyczno-manualnej, rozwijające grafomotorykę, wyobraźnię i kreatywność oraz wspierające lateralizację i umiejętności pracy w zespole;
  3) wspieranie schronisk oraz fundacji dla bezdomnych zwierząt.
  3. Bursa kładzie nacisk na rozwój kompetencji czytelniczych wśród wychowanków przez:
  1) udostępnianie zasobów biblioteki;
  2) rozwijanie zainteresowań czytelniczych wychowanków poprzez zakup literatury preferowanej przez młodzież;
  3) udział w konkursach językowych organizowanych na różnych szczeblach;
  4) udział w konkursach historycznych dotyczących znajomości Warszawy;
  5) organizowanie warsztatów językowych podnoszących kulturę języka codziennego.

  § 8. 1. W celu diagnozowania potrzeb  i oczekiwań związanych z wyborem dalszej drogi edukacyjnej młodzieży, a także wyposażenia jej w solidną wiedzę na temat aktualnych tendencji edukacyjnych i zapotrzebowania na rynku pracy – wychowankowie bursy objęci są programem doradztwa zawodowego o charakterze:
  1) konsultacji przedmiotowych dopasowanych do potrzeb dydaktycznych wychowanków:
  2) współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, pomoc przy użyciu właściwych narzędzi do badania preferencji zawodowych, określania mocnych i słabych stron osobowości w celu autopoznania oraz trafnego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
  3) warsztatów i prelekcji z dziedziny doradztwa zawodowego.
  2. Bursa realizuje swoje zadania  przez  cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii letnich i zimowych.
  3. Podstawą organizacji pracy bursy w roku szkolnym jest Arkusz Organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  4. Podstawowe dokumenty normujące życie bursy wywieszone są na  tablicy informacyjnej umieszczonej w widocznym miejscu oraz stronie internetowej placówki.    

  § 9. 1. Organizację pracy bursy określa ramowy rozkład dnia:
      godz. 6:00 – 6.30         pobudka
      godz. 6:30 – 7.30         śniadanie
      godz. 8:00 – 16:30       czas zajęć szkolnych oraz czas wolny
      godz. 15:00 – 17:00     obiad (od poniedziałku do czwartku)
      godz. 13:30 – 16:30     obiad (piątek)
      godz. 16:30 – 18:30     czas nauki własnej
      godz. 18:00 – 19:00     kolacja
      godz. 19:00 – 21.00     czas wolny, zajęcia tematyczne
      godz. 21:00 – 22.00     przygotowania do snu
      godz. 22.00 – 6.00       cisza nocna
  2. Podstawową jednostką organizacyjną bursy jest grupa wychowawcza, licząca nie więcej niż 35 osób.
  3. Za całokształt pracy z grupą odpowiada wychowawca.
  4. Do powinności nauczyciela  -  wychowawcy należą:
  1) dbałość o właściwe wychowanie młodzieży;
  2) przekazywanie im norm i zasad obowiązujących w placówce;
  3) przestrzeganie praw wychowanków;
  4) wspieranie w wypełnianiu ich obowiązków.
  5. Wychowawca zobowiązany jest do współpracy z rodzicami (opiekunami) wychowanków oraz utrzymywania kontaktu ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie.
  6. Liczbę godzin wychowawczych na pracę z grupą, w tym godziny pomocy psychologiczno – pedagogicznej i godziny pracy biblioteki są zgodne z aktualnymi zasadami organizacji roku szkolnego określanymi przez organ prowadzący.

  § 10. 1. Warunki i zasady pobytu wychowanków w bursie określa Regulamin Wychowanków.
  2. Statut bursy określa prawa i obowiązki wychowanków oraz ich pożądany wizerunek.
  3. Bursa zapewnia wychowankom całodobową opiekę wychowawczą.
  4. Obowiązki wychowawców dyżurnych oraz zakres ich kompetencji i odpowiedzialności określają odrębne dokumenty (zakresy obowiązków).
  5. Opiekę w bursie w porze nocnej sprawuje wychowawca.
  6. W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba niebędąca wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy.
  7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor ma prawo wyznaczyć więcej niż jednego wychowawcę na dyżur w porze nocnej.
  8. W sytuacjach kryzysowych wychowawca ma obowiązek postępowania wg obowiązujących w bursie procedur.


  § 11. 1. Wysokość odpłatności za posiłki i zakwaterowanie w bursie ustala organ prowadzący.
  2. Opłaty za wyżywienie i pobyt dokonywane są w formie gotówkowej i bezgotówkowej (płatność kartą) w kasie bursy lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
  3. Jeżeli wychowanek z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w placówce, opłaty naliczane są w wysokości proporcjonalnej do czasu jego faktycznego pobytu.
  4. W szczególnych przypadkach wychowanek może być zwolniony częściowo lub w całości z opłat za pobyt i wyżywienie w bursie. Regulują to odrębne przepisy.

  ROZDZIAŁ 5
  PRACOWNICY BURSY

  § 12. 1. Wychowawcy, pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę bursy. Mają oni obowiązek wypełniać swoje zadania w sposób ukazujący wychowankom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie placówki.
  2. Kwestie dotyczące praw i obowiązków nauczycieli oraz innych pracowników określają przepisy Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Statutu Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania oraz uchwał Organu Nadrzędnego
  3. W bursie funkcjonują następujące stanowiska pracy:
  1) nauczyciel – wychowawca;
  2) psycholog;
  3) pracownicy administracyjni:
  a) starszy specjalista;
  b) kierownik gospodarczy;
  c) sekretarz;
  4) pracownicy obsługi:
  a) starszy konserwator;
  b) portier/starszy portier;
  c) robotnik wykwalifikowany.
  4. Zakres obowiązków na stanowisku nauczyciela – wychowawcy:
  1) dbanie o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
  2) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, upowszechnianie zasad warunkujących bezpieczeństwo w bursie i poza nią;
  3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i życiowych;
  4) traktowanie wszystkich wychowanków podmiotowo, bezstronnie i obiektywnie;  
  5) dbanie o bezpieczeństwo na terenie bursy oraz natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy w środowisku wychowanków;
  6) tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy, szacunku i tolerancji dla odmienności, pod warunkiem, że różnice te nie są sprzeczne z prawem lub normami współżycia społecznego;
  7) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój wychowanków, ich zainteresowań i zdolności;
  8) współpraca z rodzicami wychowanków i szkołami, do których uczęszczają wychowankowie bursy;
  9) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Zespołu Wychowawczego;
  10) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
  5. W celu zwiększenia ochrony wychowanków przed aktami przemocy oraz zagwarantowania większego bezpieczeństwa wewnętrznego – z grona pedagogicznego na dany rok szkolny powołuje się koordynatora ds. bezpieczeństwa.
  6. Zakres obowiązków wychowawcy pełniącego funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa:
  1) integrowanie działań wszystkich podmiotów bursy (nauczycieli, wychowanków, rodziców, pracowników) oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie bezpieczeństwa;
  2) znajomość założeń programu rządowego „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, zapoznanie z tymi założeniami Rady Pedagogicznej, śledzenie realizacji nowych zadań dla Bursy w trakcie trwania roku szkolnego (akty prawne, priorytety ministra, kuratora, zadania do realizacji z planu nadzoru pedagogicznego), współorganizowanie i nadzorowanie realizacji zadań na terenie swojej placówki, łącznie ze szkoleniami dla środowiska bursy;
  3) znajomość zadań Dyrektora, wychowawców, wychowanków i innych pracowników placówki związanych z BHP oraz obowiązującej w tym zakresie dokumentacji – koordynowanie ich prawidłowej realizacji;
  4) sprawowanie nadzoru nad pracami Rady Pedagogicznej dotyczącymi zapisów statutowych związanych z bezpieczeństwem wychowanków i dyscypliną panującą w Bursie oraz praktycznym ich zastosowaniem;
  5) wpływanie na działania Rady Pedagogicznej wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego zapewniające bezpieczeństwo (psychiczne, fizyczne, socjalne) wychowankom;
  6) diagnozowanie problemów przemocy i agresji w środowisku młodzieży;
  7) diagnozowanie środowiska wychowanków pod względem przemocy domowej i rówieśniczej;
  8) organizowanie opieki pedagogiczno-psychologicznej wychowankom z grup podwyższonego ryzyka;
  9) współtworzenie wspólnie z Radą Pedagogiczną procedury postępowania w konkretnych sytuacjach wychowawczych;
  10) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla wychowawców, mających na celu podniesienie poziomu ich świadomości i umiejętności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży;
  11) pomoc wychowawcom w rozwiązywaniu zaistniałych sytuacji konfliktowych, wspieranie w trudnościach.
  7. W celu zapewnienia młodzieży dostępu do wiedzy, upowszechniania kultury, a zwłaszcza czytelnictwa – z grona pedagogicznego powołuje się wychowawcę opiekującego się biblioteką. Wychowawca opiekujący się biblioteką swoje zadania wykonuje w ramach godzin pracy wychowawczej.
  8. Zakres obowiązków wychowawcy opiekującego się biblioteką:
  1) uczestniczy w realizacji projektów edukacyjnych;
  2) ma wpływ na tematykę zajęć czytelniczych (konkursy, wystawy, uroczystości okolicznościowe) i kształt zbiorów;
  3) współpracuje z młodzieżą szczególnie uzdolnioną w zakresie przygotowań do różnorodnych konkursów;
  4) wspiera wychowanków w wyrównywaniu szans edukacyjnych (we współpracy z wychowawcami i rodzicami);
  5) korzysta ze wsparcia wychowawców przy egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione i/lub zniszczone;
  6) zapewnia osobom zainteresowanym (zarówno wychowankom, jak i wychowawcom) dostęp do różnego typu zbiorów – książek, czasopism, gier edukacyjnych, itp.;
  7) udziela informacji użytkownikom biblioteki o zbiorach, nowościach i zapowiedziach wydawniczych;
  8) wspiera i rozwija zainteresowania czytelnicze młodzieży poprzez udzielanie porad i pomoc w doborze odpowiedniej literatury;
  9) prowadzi różne formy inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej wychowanków (gazetki, konkursy itp.),
  10) zapewnia i nadzoruje bezpieczne korzystanie z komputerów (dostęp do internetu, drukarki, skanera) i innych nowoczesnych urządzeń technicznych niezbędnych współczesnemu użytkownikowi biblioteki;
  11) archiwizuje dokumentację związaną z historią bursy
  12) troszczy się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego;
  13) prowadzi dokładną ewidencję zbiorów;
  14) nadzoruje konserwację zbiorów;
  15) doskonali warsztat swojej pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  9. Zakres obowiązków na stanowisku psychologa:
  1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków, prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących młodzieży, w tym wspieranie mocnych stron wychowanków;
  2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanka, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec młodzieży, rodziców i wychowawców;
  3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla wychowanków, rodziców i wychowawców;
  4) wspieranie wychowawców w działaniach wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;
  5) wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  6) zapewnianie młodzieży doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki oraz preferencji zawodowych;
  7) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku pozaszkolnym;
  8) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w zakresie profilaktyki.
  10. Zakres obowiązków na stanowisku starszego specjalisty:
  1) przygotowywanie sprawozdań do GUS, MBFO, BE, umów i umów zleceń;
  2) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej;
  3) prowadzenie dokumentacji ewidencjonującej czas pracy, zastępstw i zwolnień lekarskich;
  4) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania;
  5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych;
  6) prowadzenie obsługi administracyjnej placówki.
  11. Zakres obowiązków na stanowisku kierownika gospodarczego:
  1) planowanie bieżącego harmonogramu pracy dla podległych pracowników i ewentualnych zastępstw;
  2) nadzorowanie bieżącego zaopatrzenia magazynów w chemiczne środki czystościowe, drobne wyposażenie niezbędne do utrzymania obiektu w należytym porządku oraz inne artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki;
  3) organizowanie bieżącego zaopatrzenia placówki w niezbędne wyposażenie gastronomiczne;
  4) nadzorowanie oraz współpraca z firmą cateringową przygotowującą dla wychowanków placówki całodzienne wyżywienie;
  5) prowadzenie bieżących wydatków i wpływów gotówkowych placówki oraz związanej z tym dokumentacji;
  6) nadzorowanie bieżących przeglądów technicznych wyposażenia i budynku.
  12. Zakres obowiązków na stanowisku sekretarza:
  1) obsługa sekretariatu, dbałość o estetykę i porządek prowadzonej dokumentacji;
  2) przygotowywanie i wydawanie niezbędnych zaświadczeń dla wychowanków i pracowników bursy (prowadzenie rejestru);
  3) meldowanie wychowanków i prowadzenie ksiąg meldunkowych – współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Dzielnicy;
  4) dostarczanie dokumentów placówki do różnych instytucji;
  5) wysyłanie korespondencji;
  6) prowadzenie rejestrów wyjść służbowych i prywatnych pracowników placówki.
  13. Zakres obowiązków na stanowisku starszego konserwatora:
  1) wykonywanie bieżących prac naprawczych, zapewniających eksploatacyjną ciągłość funkcjonowania placówki, w skład których wchodzą:
  a) drobne prace elektryczne;
  b) drobne prace hydrauliczne;
  c) drobne prace ślusarskie;
  d) drobne prace stolarskie;
  e) drobne prace malarsko-wykończeniowe;
  f) drobne prace konserwatorskie wyposażenia elektronicznego;
  2) utrzymanie terenu bezpośrednio przylegającego do bursy w należytym porządku.
  14. Zakres obowiązków na stanowisku portier/starszy portier:
  1) nadzorowanie osób wchodzących i wychodzących do/z bursy, by  osoby nieupoważnione tzn. niemieszkające i niepracujące w placówce nie dostały się na jej teren;
  2) udzielanie rzeczowych informacji osobom zainteresowanym oraz wskazywanie im innych, kompetentnych pracowników mogących udzielić pomocy w szybkim i rzetelnym załatwieniu spraw służbowych;
  3) nadzorowanie przechowywania kluczy służbowych od wszystkich pomieszczeń bursy i przekazywanie ich tylko osobom upoważnionym;
  4) czuwanie nad wyposażeniem materialnym bursy;
  5) w przypadku wystąpienia awarii niezwłoczne podejmowanie działań, mających na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców bursy, zabezpieczenie mienia, powiadamianie wyspecjalizowanych służb miejskich (straż pożarna, karetka pogotowia) dyżurnego wychowawcy oraz przełożonych;
  6) dbanie o porządek w pomieszczeniach portierni oraz na terenie bezpośrednio przylegającym do bursy.
  15. Zakres obowiązków na stanowisku robotnik wykwalifikowany:
  1) wykonywanie wszystkich prac związanych z obsługą cateringową wychowanków bursy;
  2) sprzątanie pomieszczeń kuchni i stołówki po posiłkach oraz wynoszenie     odpadów pokonsumpcyjnych do specjalnie wyznaczonego pojemnika;
  3) użytkowanie wyposażenia gastronomicznego zgodnie z instrukcją obsługi     oraz obowiązującymi zasadami BHP;
  4) sprzątanie obiektu:
  a) sprzątanie wszystkich korytarzy;
  b) sprzątanie pomieszczeń edukacyjnych (świetlicy, biblioteki);
  c) sprzątanie wszystkich węzłów sanitarnych (toalet);
  d) sprzątanie pomieszczeń magazynowych i gospodarczych;
  e) sprzątanie pomieszczeń biurowych.;
  5) bieżące wynoszenie śmieci i składowanie ich do specjalnie wyznaczonego pojemnika.

  ROZDZIAŁ 6
  WYCHOWANKOWIE

  § 13. 1. Zasady postepowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania na dany rok szkolny określa Ustawa Prawo Oświatowe oraz obowiązująca Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w tej sprawie.  
  2. Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, której pracę reguluje Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.
  3. Kandydat, który nie został przyjęty do bursy, może odwołać się do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w trybie ustawowym.
  4. Harmonogram rekrutacji, zasady postępowania rekrutacyjnego ogłaszane są na stronie  internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz bursy.
  5. W okresie poza rekrutacyjnym o przyjęciu do bursy decyduje dyrektor, w miarę wolnych miejsc.
  6. Do placówki nie przyjmuje się młodzieży:
  1) chorej fizycznie lub psychicznie, wymagającej stałego leczenia lub indywidualnej opieki i pomocy;
  2) upośledzonej umysłowo;
  3) niepełnosprawnej ruchowo;
  4) uzależnionej od środków odurzających, psychotropowych lub alkoholu.

  § 14. 1. Dyrektor bursy może w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie bursy.
  2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach:  
  1) nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka trwającej 14 dni kalendarzowych, licząc do daty powiadomienia przez bursę rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka;
  2) poważnego naruszenia obowiązków wychowanka;
  3) udowodnionej kradzieży na terenie bursy;
  4) braku współpracy wychowanka z wychowawcami w realizacji założonych celów;
  5) rezygnacji wychowanka lub jego rodziców (opiekunów prawnych) z pobytu w bursie;
  6) skreślenia z listy uczniów w szkole i niepodjęcia nauki w innej szkole;
  7) stwarzania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa swojego lub innych osób (współmieszkańców / pracowników bursy);                                                                                                               
  8) stosowania agresji i przemocy fizycznej, psychicznej i/lub emocjonalnej wobec innych osób, w tym również wykorzystywania do tego celu mediów społecznościowych;                                                       
  9) posiadania, dystrybucji i/lub używania środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych.

  § 15. 1. Rodzaje nagród, wyróżnień i kar stosowanych wobec młodzieży określa statut bursy.
  2. Nagrody, wyróżnienia i kary przyznawane są przez Radę Pedagogiczną, na wniosek wychowawcy grupy.
  3. Wychowankowie charakteryzujący się wzorową postawą osobistą ujawniającą poszanowanie wartości humanistycznych, rozwijający swoje zainteresowania poznawcze, wyróżniający się w nauce i zachowaniu oraz pracach na rzecz społeczności bursy, mogą być nagradzani:
  1) pochwałą dyrektora na forum bursy;
  2) listem pochwalnym (gratulacyjnym) dyrektora do rodziców;
  3) nagrodą rzeczową, dyplomem.
  4. Wychowankowie za swoje osiągnięcia i/lub postawę, mogą być wyróżniani:
  1) wyróżnieniem w formie pisemnej i umieszczeniem go w miejscu ogólnodostępnym bursy;
  2) wyróżnieniem w formie dyplomu;
  3) wyróżnieniem w innej formie ustalonej przez Radę Pedagogiczną.
  5. Wychowankowie nieprzestrzegający norm i zasad obowiązujących w bursie oraz łamiący postanowienia statutu mogą zostać ukarani:
  1) za zachowanie przynoszące wstyd i uszczerbek dla dobrego imienia bursy;
  2) za nieodpowiednie zachowanie na terenie placówki oraz rażące zaniedbania w nauce pod względem wyników i frekwencji;
  3) za niewłaściwy stosunek do wychowawców i innych pracowników bursy (lekceważenie, nonszalancja, arogancja);
  4) za niewywiązywanie się z obowiązków wychowanka;
  5) za udowodnioną kradzież;
  6) za zachowania nacechowane agresją i przemocą wobec współmieszkańców i pracowników bursy;
  7) za wulgarne słownictwo;
  8) za podawanie nieprawdziwych informacji;
  9) za uleganie nałogom (nikotynizmowi, alkoholizmowi, narkomanii itp.).
  6. Stosowanie kar odbywa się według następującej gradacji:
  1) upomnienie udzielone przez wychowawcę z wpisaniem do dziennika zajęć wychowawczych;
  2) upomnienie dyrektora z powiadomieniem rodziców;
  3) nagana udzielona przez dyrektora wychowankowi  w formie pisemnej, z jednoczesnym powiadomieniem rodziców;
  a) w uzasadnionych przypadkach nagana dyrektora może być udzielona z powiadomieniem szkoły, do której uczęszcza wychowanek;
  4) warunkowy pobyt wychowanka w bursie.
  7. Za zniszczenie mienia bursy wychowanek (rodzice) może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.
  8. W bursie nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą wychowanków.
  6. Wychowankowi, na którego została nałożona kara, jego rodzicowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania od nałożonej kary do dyrektora bursy. Odwołanie należy przedłożyć w formie pisemnej dyrektorowi w ciągu 14 dni od daty ukarania. dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni otrzymane odwołanie. Dyrektor może utrzymać karę w mocy lub zmienić ją na inną. Rozstrzygnięcie dyrektora po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczne.

  § 16. 1. W razie samowolnego opuszczenia bursy lub nie zgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, dyrektor podejmuje następujące działania:
  1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające nieobecność;
  2) niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów);
  3) powiadamia Policję.

  § 17. 1. Prawa wychowanków wynikają  w szczególności z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego Statutu.
  2. Wychowankowie mają prawo do:
  1) całodobowego pobytu w bursie w czasie nauki szkolnej;
  2) opieki wychowawczej tj. życzliwego i podmiotowego traktowania;
  3) informowania wychowawców o swoich problemach;
  4) poszanowania godności  i nietykalności osobistej;
  5) tajemnicy korespondencji;
  6) ochrony przed wszelkimi formami przemocy;
  7) warunków zapewniających bezpieczeństwo i codzienną higienę;
  8) korzystania z całodziennego wyżywienia;
  9) swobodnego wyrażania myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z poszanowaniem  innych osób;
  10) rozwijania zainteresowań poprzez korzystanie z odpowiednich pomieszczeń i sprzętu bursy oraz udział w działalności instytucji pozaszkolnych;
  11) wpływania na życie bursy poprzez działalność samorządową;
  12) złożenia na piśmie skargi do dyrektora bursy w przypadku, gdy prawo wychowanka zostało naruszone. Skargę można złożyć w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa.

  § 18. 1. Wychowankowie mają obowiązek:
  1) przestrzegania postanowień statutu i Regulaminu Bursy;
  2) systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne i racjonalnego wykorzystywania czas przeznaczonego na samokształcenie;
  3) bycia odpowiedzialnym za własne zdrowie oraz respektowania zasady bezpieczeństwa w bursie i poza nią;
  4) dbania o higienę osobistą i estetykę wykorzystywanych pomieszczeń;
  5) szanowania majątku bursy, być świadomym odpowiedzialności materialnej;
  6) okazywania szacunku pracownikom bursy i współmieszkańcom;
  7) przestrzegania zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, e – papierosów, zażywania narkotyków lub innych środków zmieniających świadomość;
  8) przestrzegania ustaleń dotyczących opuszczania bursy i przyjmowania osób niebędących jej mieszkańcami;
  9) regularnego wnoszenia opłaty za pobyt w bursie i wyżywienie w kwocie ustalanej corocznie przez Radę Miasta Warszawy;
  10) dostosowywania się do planu dnia i jego szczegółowych zaleceń, różnych dla poszczególnych grup wiekowych;
  11) szanowania dobre tradycje bursy;
  12) nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć prowadzonych na terenie bursy, w czasie nauki własnej oraz ciszy nocnej;
  13) przestrzegania przepisów bhp i p.poż;
  14) doskonalenia postawy zgodnie z wizerunkiem wychowanka.

  § 19. 1. Wizerunek wychowanka opisuje cechy, jakie powinien prezentować wychowanek opuszczający bursę:
  1) ma swój świat wartości, umie odróżnić dobro od zła, potrafi oprzeć się negatywnym i niepożądanym presjom, sprzecznym z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego;
  2) uczy się na miarę swoich możliwości, korzysta z różnych źródeł informacji;
  3) potrafi zaprezentować swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy;
  4) umie rozwiązywać problemy bez agresji i przemocy;
  5) planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale pracuje nad poprawą swojego zachowania i prezentowanych postaw, stara się rzetelnie pracować, jest odpowiedzialny;
  6) uczy się poznawać siebie i dostrzegać swoje dobre strony;
  7) jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrych obyczajów;
  8) umie zachować się z godnością i honorem;
  9) dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym;
  10) w stosunkach międzyludzkich stara się być koleżeński, uprzejmy, tolerancyjny.
  2. Wizerunek wychowanka jest podstawą do przyznania najwyższej nagrody w bursie, jaką jest tytuł „Wychowanek Roku”. Tytuł ten może być przyznany jedynie wychowankowi, który swoją postawą prezentuje cechy najbardziej zbliżone do przedstawionego powyżej wizerunku wychowanka.


  ROZDZIAŁ 7
  FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI (OPIEKUNAMI PRAWNYMI) I SZKOŁAMI

  § 20. 1. Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach opieki i wychowania.  
  2. Przewiduje się następujące formy współpracy rodziców (opiekunów prawnych) z wychowawcami:
  1) rozmowy indywidualne rodziców (opiekunów prawnych) z wychowawcami, dyrektorem i psychologiem;
  2) kontakty telefoniczne, listowne, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, wiadomości sms pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a wychowawcami i/lub dyrektorem;
  3) inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej mogą być wprowadzane w miarę potrzeb.
  3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą bez ograniczeń, jednak z zachowaniem porządku dnia, odwiedzać swoje dziecko w bursie.
  4. Pobyt dziecka w placówce jest jednoznaczny ze znajomością i akceptacją przez rodziców (opiekunów prawnych) statutu bursy oraz dokumentów wewnętrznych regulujących jej funkcjonowanie.
  5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
  1) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i pobytu na terenie placówki;
  2) wsparcia ze strony placówki w razie problemów wychowawczych;
  3) znajomości i wglądu do Statutu Bursy i innych dokumentów wewnętrznych regulujących jej funkcjonowanie;
  4) wypowiadania swoich opinii w sprawach bursy.
  6. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:
  1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem ich godności, nie zaniedbywać obowiązków rodzicielskich;
  2) współpracować z wychowawcami, psychologiem  i dyrektorem bursy w zakresie realizacji zadań statutowych, zamierzeń wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych;
  3) informować wychowawców, psychologa bądź dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka;
  4) niezwłocznie informować pracowników bursy o przyczynach nieobecności dziecka w placówce;
  5) systematycznie regulować należności za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w bursie.
  7. Rodzice (opiekunowie prawni) podczas pobytu w Warszawie:
  1) mają prawo do przejęcia tymczasowej opieki nad dzieckiem, jednak są wówczas zobowiązani do:
  a) zapewnienia dziecku należytej opieki i bezpieczeństwa;
  b) przestrzegania rozkładu dnia, a w szczególności pory nocnej;
  c) ustalenia z wychowawcą, psychologiem lub dyrektorem bursy pory powrotu dziecka do placówki;
  d) osobistego odprowadzenia dziecka do siedziby bursy;
  e) wszelkie formy opieki inne niż obowiązujące w placówce należy ustalać osobiście z pracownikiem pedagogicznym bursy.
  8. Rodzic (opiekun prawny) nie może samowolnie narzucać pracownikom bursy innych godzin powrotu dziecka do placówki niż te, które zostały określone  w statucie bursy. Dotyczy to w szczególności pory nocnej, gdyż takie postępowanie zakłóca spokój i odpoczynek innych wychowanków oraz prawidłowe funkcjonowanie placówki.
  9. Jeżeli z różnych przyczyn, za wiedzą i zgodą rodziców (opiekunów prawnych) powrót wychowanka do bursy nastąpi po godz. 22.00, rodzice (opiekunowie prawni) biorą pełną odpowiedzialność za nieprzewidziane zdarzenia losowe i/lub wypadki, którym może ulec ich dziecko w drodze do placówki.
  10. Wpisanie się wychowanka w zeszyt wyjazdów do domu jest jednoznaczne z przejęciem opieki i odpowiedzialności za dziecko przez rodzica (opiekuna prawnego).

  § 21. 1. Jeżeli wychowanek ulegnie wypadkowi, uszczerbku na zdrowiu na terenie szkoły, odpowiedzialność za zdarzenie ponosi szkoła, która jest zobowiązana do udzielenia pomocy dziecku, zapewnienia bezpieczeństwa, zorganizowania specjalistycznej pomocy lekarskiej oraz skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi). Bursa nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które nie wystąpiły na jej terenie.
  2. Jeżeli wychowanek ulegnie zdarzeniu losowemu na terenie Bursy lub pogorszeniu samopoczucia, placówka zobowiązana jest do udzielenia pierwszej pomocy, zapewnienia bezpieczeństwa, zorganizowania specjalistycznej pomocy lekarskiej, skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).
  3. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do niezwłocznego przejęcia opieki nad chorym dzieckiem, gdy potrzebuje ono hospitalizacji bądź innych czynności medycznych wymagających ich zgody.
  4. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) nie przejmą opieki nad chorym dzieckiem (przebywającym w szpitalu), dyrektor bursy niezwłocznie powiadamia o tym fakcie odpowiednie instytucje, w tym Sąd Rodzinny.

  § 22. 1. Kontakt z pracownikami szkół: pedagogami, wychowawcami, nauczycielami, utrzymuje wychowawca grupy oraz psycholog bursy w miarę potrzeb.
  2. Wymiana informacji przewidziana jest poprzez kontakty telefoniczne, korespondencyjne oraz osobiste.
  3. Wszystkie kontakty ze szkołami odnotowywane są w dziennikach zajęć, dzienniku psychologa lub w sporządzanych notatkach.

  ROZDZIAŁ 8
  DOKUMENTACJA BURSY

  § 23. 1. Bursa prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:
  1) księgę wychowanków;
  2) dzienniki zajęć poszczególnych grup wychowawczych.
  2. Bursa prowadzi dokumentację dotyczącą sprawowania opieki wychowawczej:
  1) Zeszyt Uwag Wychowawczych;
  2) Zeszyt Wyjazdów do domu;
  3) Rejestr Wyjść z bursy.

  ROZDZIAŁ 9
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 24. 1.  Bursa przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Zasady prowadzenia przez bursę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
  3. Dokumentacja administracyjna, gospodarcza i finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  § 25. 1. Bursa może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe, gromadzone na wydzielonym rachunku poprzez wynajem pomieszczeń mieszkalnych  i innych w ciągu roku szkolnego lub w okresie ferii zimowych, letnich i przerw świątecznych.

  § 26. 1. Ujednolicony Statut Bursy nr 6 wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną.

  © 2018 Bursa nr 6. All Rights Reserved.
  Wykonanie: webmania.pl

  Please publish modules in offcanvas position.

  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się