Bursa nr 6
ul. Smolna 30
00-375 Warszawa
tel. (22) 838-95-96

  REGULAMIN WYCHOWANKA BURSY NR 6 W WARSZAWIE


  REGULAMIN WYCHOWANKA BURSY NR 6
  W WARSZAWIE
  Regulamin Wychowanka Bursy nr 6 powstał na podstawie Statutu Bursy nr 6 w Warszawie rozdziału 6.
  ROZDZIAŁ 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1. 1 Bursa zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
  2. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której przewidziane są ferie zimowe i letnie.
  3. W dniach ustawowo wolnych od zajęć szkolnych, w tym dni świąteczne, wychowanek nie może przebywać w bursie, o ile są to również dni wolne od pracy dla wychowawców.
  4. Wychowanek w każdym roku pobytu w bursie zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że jest jej uczniem/uczennicą.
  5. Kandydat oraz rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do procesu rekrutacji.
  6. Zamieszkanie w bursie wiąże się w akceptacją n/n Regulaminu i obowiązkiem jego przestrzegania przez wszystkich wychowanków.
  7. Decyzja o rezygnacji z zamieszkania w placówce musi mieć potwierdzenie pisemne:
  1) w przypadku wychowanków niepełnoletnich rezygnację potwierdzają rodzice (opiekunowie prawni);
  2) wychowanek pełnoletni decyzję o rezygnacji może podpisać osobiście;
  3) dopuszcza się przesłanie rezygnacji drogą e-mailową.
  ROZDZIAŁ 2
  PRZYJĘCIA DO BURSY
  § 2. 1. O przyjęcie do bursy mogą ubiegać się uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
  2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, zawarte w Rozdziale 6, art. 131, ust. 2., „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650). Równorzędnie na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone w Uchwale Rady m. st. Warszawy nr XLV/1084/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3324).
  3. Rejestracja kandydatów do bursy odbywa się w formie elektronicznej. Zakładka do logowania dostępna na stornie bursy: www.bursa6.edu.pl oraz na stronie Biura Edukacji: warszawa-bursy.pzo.edu.pl
  4. W okresie poza rekrutacyjnym o przyjęciu do bursy decyduje dyrektor,
  w miarę wolnych miejsc.
  ROZDZIAŁ 3
  WARUNKI SOCJALNO - BYTOWE
  § 3. 1. Bursa zapewnia wychowankom pomieszczenia mieszkalne, ogólnego dostępu typu świetlica oraz utrzymania codziennej higieny osobistej. Ponadto do dyspozycji wychowanków jest biblioteka, wyposażona w lektury szkolne, słowniki, encyklopedie i literaturę piękną.
  2. Bursa zapewnia wychowankom warunki do nauki własnej i pomaga w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.
  3. Nauka własna zgodnie ze Statutem Bursy odbywa się w godzinach 16.30 – 18.30. W tym czasie wszystkich wychowanków obowiązuje cisza oraz ograniczona możliwość odwiedzin w pokojach. Nauka przebiega głównie w pokojach mieszkalnych. Ponadto bursa zapewnia oddzielne pomieszczenie do nauki tzw. pokój cichej nauki.
  4. Bursa wspiera wychowanków w nauce, organizując na terenie bursy bezpłatne konsultacje przedmiotowe, z przedmiotów wybranych przez większość mieszkańców.
  5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00. Oznacza to zaprzestanie głośnego rozmawiania, używania telefonów komórkowych, wzajemnych odwiedzin, mycia, prania i innych czynności zakłócających spokój. Wychowanek zachowuje się bardzo cicho, stara się jak najmniej poruszać po bursie. Może w tym czasie uczyć się w świetlicy, po uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurnego, lub w pokoju (przy lampce) o ile nie przeszkadza to pozostałym współmieszkańcom.
  ROZDZIAŁ 4
  ZASADY WYŻYWIENIA I WNOSZENIA OPŁAT
  § 4. 1. Pobyt w bursie jest nierozerwanie złączony z wyżywieniem.
  2. Rodzice/ wychowankowie mogą wnosić opłaty za bursę płacąc bezpośrednio w kasie lub przelewem na konto.
  3. Wysokość obowiązujących opłat ustala Prezydent m. st. Warszawy w drodze zarządzenia.
  4. Istnieje możliwość zwolnienia wychowanka z opłat o ile spełni wymagania określone w obowiązującym zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy.
  5. Wychowankowie nie korzystający z wyżywienia w powodu uzasadnionej nieobecności mogą uzyskać rekompensatę finansową za nie korzystanie z żywienia.
  6. Warunkiem odliczenia opłaty za całodzienne wyżywienie jest poinformowanie kierownika gospodarczego o nieobecności z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Nie ma możliwości odliczania pojedynczych posiłków. Odliczenia można dokonywać za minimum 3 dniową nieobecność wychowanka w bursie. Zaniedbanie tego obowiązku spowoduje brak stosownej rekompensaty finansowej w tym zakresie. Środki finansowe za posiłki, z których wychowanek nie korzystał są rozliczane w następnym miesiącu.
  7. Miejscem spożywania posiłków jest stołówka, w której obowiązuje samoobsługa.
  ROZDZIAŁ 5
  PRAWA I OBOWIĄZKI § 5. 1. Prawa wychowanków wynikają w szczególności z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych i opisane są w Statucie Bursy w rozdziale 6 § 17. Wychowanek ma prawo do: 1) całodobowego pobytu w bursie w czasie nauki szkolnej; 2) opieki wychowawczej tj. życzliwego i podmiotowego traktowania; 3) informowania wychowawców o swoich problemach; 4) poszanowania godności i nietykalności osobistej; 5) tajemnicy korespondencji; 6) ochrony przed wszelkimi formami przemocy; 7) warunków zapewniających bezpieczeństwo i codzienną higienę; 8) korzystania z całodziennego wyżywienia; 9) swobodnego wyrażania myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z poszanowaniem innych osób;
  10) rozwijania zainteresowań poprzez korzystanie z odpowiednich pomieszczeń i sprzętu bursy oraz udział w działalności instytucji pozaszkolnych; 11) wpływania na życie bursy poprzez działalność samorządową; 12) złożenia na piśmie skargi do dyrektora bursy w przypadku, gdy prawo wychowanka zostało naruszone. Skargę można złożyć w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa. 2. Wychowanek może korzystać z miejsc prania i suszenia na zasadach określających ich użytkowanie.
  3. Wychowanek ma prawo do przebywania poza terenem bursy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy do godziny 21.30. Jednakże z uwagi na bezpieczeństwo wychowankowie mogą wychodzić z bursy do godziny 21.00. W uzasadnionych sytuacjach związanych z działaniami szkoły, do której uczęszcza wychowanek, po przedstawieniu dokumentu ze szkoły potwierdzającego konieczność późniejszego powrotu, wychowanek może wrócić o późniejszej porze, jednak nie później niż do godziny 24.00. Każdorazowo w takiej sytuacji, do bursy wychowanka powinna odprowadzić osoba dorosła (wskazana przez rodzica lub samego wychowanka).
  4. Nocowanie poza bursą od poniedziałku do piątku nie jest wskazane. W wyjątkowych sytuacjach o zwolnieniu wychowanka decydują rodzice (opiekunowie prawni) w uzgodnieniu z wychowawcą. 5. Każde wyjście mieszkańca bursy w godzinach popołudniowych i wieczornych rejestrowane jest w zeszycie wyjść, a wyjścia w czasie nauki własnej są uzgadnianie z wychowawcą. Wyjścia do szkoły nie należy zgłaszać. 6. Każdy wyjazd mieszkańca bursy jest rejestrowany w zeszycie wyjazdów, ewentualnie w zeszycie uwag wychowawczych. 7. Wychowanek ma prawo do dobrowolnego udziału w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę wychowania pozaszkolnego, gdy
  nie wpływa to na jego obniżenie wyników w nauce i nie narusza obowiązków wobec bursy. W przypadku gdy wychowanek nieletni uczestniczy w w/w zajęciach wymagana jest pisemna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych. W przypadku wychowanka pełnoletniego rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie, o udziale w zajęciach za jego wiedzą. 8. Wychowanek może zgłaszać wychowawcom, opiekunowi samorządu, Samorządowi Wychowanków wnioski i postulaty, dotyczące spraw wychowanków i organizacji życia w bursie. § 6. 1. Obowiązki wychowanka zawarte są w Statucie Bursy w rozdziale 6 § 18. Wychowanek ma obowiązek: 1) przestrzegania postanowień statutu i Regulaminu Bursy; 2) systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne i racjonalnego wykorzystywania czas przeznaczonego na samokształcenie; 3) bycia odpowiedzialnym za własne zdrowie oraz respektowania zasady bezpieczeństwa w bursie i poza nią; 4) dbania o higienę osobistą i estetykę wykorzystywanych pomieszczeń; 5) szanowania majątku bursy, być świadomym odpowiedzialności materialnej; 6) okazywania szacunku pracownikom bursy i współmieszkańcom; 7) przestrzegania zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, e – papierosów, zażywania narkotyków lub innych środków zmieniających świadomość; 8) przestrzegania ustaleń dotyczących opuszczania bursy i przyjmowania osób niebędących jej mieszkańcami; 9) regularnego wnoszenia opłaty za pobyt w bursie i wyżywienie w kwocie ustalanej corocznie przez Radę Miasta Warszawy; 10) dostosowywania się do planu dnia i jego szczegółowych zaleceń, różnych dla poszczególnych grup wiekowych; 11) szanowania dobre tradycje bursy;
  12) nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć prowadzonych na terenie bursy, w czasie nauki własnej oraz ciszy nocnej; 13) przestrzegania przepisów bhp i p.poż; 14) doskonalenia postawy zgodnie z wizerunkiem wychowanka. § 7. 1. Obowiązki wychowanka w odniesieniu do mienia i wyposażenia bursy: 1) obowiązuje zakaz umieszczania nalepek, napisów, ilustracji, plakatów, itp. na ścianach, meblach, drzwiach i innym wyposażeniu placówki; 2) wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieże sprzętu wychowanek zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wychowawcy; 3) w przypadku stwierdzenia celowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu/wyposażenia należącego do bursy, wychowanek (rodzice) ponosi odpowiedzialność materialną; 4) wychowanek zobowiązany jest do zabezpieczenia posiadanych rzeczy, w tym telefonów komórkowych, komputerów, innego sprzętu elektronicznego. Bursa nie odpowiada za ewentualne ich zaginięcia lub kradzież.
  2. Odpowiedzialność materialna wychowanka obejmuje:
  1) szkody wyrządzone w majątku bursy;
  2) roszczenia placówki powstałe wskutek nieterminowego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie;
  3. Wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku stwierdzenia celowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu/wyposażenia mienia placówki.
  4. Wychowanek odpowiada osobiście za szkody przez siebie spowodowane, jednak w przypadku, gdy szkoda powstała w zajmowanym pokoju wieloosobowym i nie ma możliwości ustalenia sprawcy szkody, mieszkańcy danego pokoju ponoszą odpowiedzialność w częściach równych za wyrządzone szkody w jego wyposażeniu i wyglądzie oraz w pomieszczeniach wspólnych lub mieniu bursy.
  5. Za szkody wyrządzone w mieniu bursy przez gościa lub osobę odwiedzającą, wychowanek przyjmujący te osoby odpowiada solidarnie. § 8. 1. Wychowanek zobowiązany jest do utrzymania czystości w swoim pokoju poprzez samoobsługowe dyżury porządkowe i chodzenie wewnątrz budynku w zmienionym obuwiu.
  2. O czystość w pokojach dbają mieszkający w nich wychowankowie. Utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych w należytym porządku polega na codziennym ich sprzątaniu, wynoszeniu śmieci do wyznaczonego pojemnika umiejscowionego na zewnątrz budynku, wietrzeniu pokoi, słaniu łóżek. Gruntowne sprzątanie pokojów odbywa się raz w tygodniu, w dniu ustalonym przez wychowawcę grupy.
  3. Bursa nie zapewnia bielizny pościelowej. Dla zachowania higieny osobistej wskazana jest zmiana bielizny pościelowej co trzy tygodnie.
  4. Z urządzeń sanitarnych należy korzystać we właściwy sposób. Zabrania się wylewania do umywalek fusów po herbacie, kawie, substancji stałych, resztek jedzenia. Umywalkę po każdorazowym użyciu należy oczyścić, by nie pozostawiać w niej żadnych resztek. Zabrania się pozostawiania w umywalce brudnych naczyń, sztućców i innych przedmiotów wykorzystywanych do przygotowywania i spożywania posiłku.
  5. Do utrzymania higieny osobistej służą natryski, z których należy korzystać pojedynczo. Po każdorazowym skorzystaniu należy zostawić czystą kabinę prysznicową. Do kąpieli zaleca się wkładać na stopy plastikowe klapki.
  6. Wychowanek zobowiązany jest przestrzegać porządku dnia.
  7. Klucze do pokojów należy oddawać do portierni w momencie wyjścia ostatniego wychowanka z pokoju. Zabrania się zamykania pokojów podczas obecności w nim mieszkańców. W przypadku zgubienia klucza do pokoju, wychowanek zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o zaistniałym incydencie wychowawcę grupy oraz pracownika sekretariatu.
  8. Wychowanek zobowiązany jest spać w przydzielonym łóżku w swoim pokoju.
  § 9. 1. Wychowanek zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i p.poż. na terenie bursy i w jej najbliższym otoczeniu, w tym w szczególności:
  1) w pokoju mieszkalnym nie używać grzejników elektrycznych, grzałek, żelazek, tosterów, czajników elektrycznych, gofrownic, kuchenek mikrofalowych, lodówek, i innego sprzętu agd przywiezionego z domu;
  2) wszelkie przedłużacze, rozgałęziacze itp. powinny być w stanie bardzo dobrym tzn. bez przetarć;
  3) nie należy pozostawiać ładowarek i zasilaczy włączonych do sieci pod nieobecność wychowanka w pokoju;
  4) zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek samodzielnych napraw urządzeń elektrycznych, dotykania sygnalizacji przeciwpożarowej, oddymiającej, niszczenia szafek przeciwpożarowych i hydrantów. W przypadku uszkodzenia wymienionych urządzeń należy natychmiast zgłaszać ten fakt wychowawcy dyżurnemu lub portierowi.
  2. We wszystkich pomieszczeniach bursy zabronione jest używanie otwartego ognia, w tym świeczek, kadzidełek, zapalniczek.
  3. Przed opuszczeniem bursy, na zakończenie roku szkolnego, wychowanek zobowiązany jest wypełnić kartę obiegową i oddać ją wychowawcy grupy.
  § 10. 1. Zabrania się wychowankowi na terenie bursy i poza nią picia napojów alkoholowych, palenia tytoniu, e-papierosów, zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.
  2. Wychowanek zobowiązany się do powstrzymania się od zachowań seksualnych na terenie bursy oraz okazywania czułości drugiej osobie w obecności innych wychowanków.
  3. Zabrania się używania emblematów i znaków reklamujących lub promujących środki i substancje, których używanie może prowadzić do uzależnień.
  4. Zabrania się używania emblematów i symboliki, związanej z subkulturami o charakterze destrukcyjnym.
  5. Zabrania się zachowań demoralizujących, używania wulgarnych słów, kradzieży, wybryków chuligańskich, popełniania czynów karalnych, stosowania samosądów, stosowania przemocy.
  § 11. 1. Ze względów higienicznych zabrania się wystawiania żywności, obuwia i innych przedmiotów na zewnętrznych parapetach okiennych.
  2. Wychowanek ma możliwość przechowywania prywatnej żywności w podpisanych pojemnikach i/lub zamkniętych oryginalnych opakowaniach produktów spożywczych, w lodówkach znajdujących się w wyznaczonych miejscach.
  3. Każdy wychowanek zobowiązany jest regularnie kontrolować terminy przydatności do spożycia swoich produktów. Wskazane jest, by wychowanek przywoził z domu i przechowywał w lodówce ilość żywności możliwą do skonsumowania przed upływem jej terminu ważności. O porządek w lodówce, jej mycie i wyrzucanie przeterminowanej żywności dbają sami wychowankowie, w porozumieniu z Samorządem Wychowanków.
  4. Wychowanek ma możliwość korzystania z kuchenki mikrofalowej. Po każdorazowym użyciu należy kuchenkę mikrofalową dokładnie posprzątać.
  § 12. 1. Obowiązki wychowanka w stołówce:
  1) wychowanek korzysta z wyżywienia w stołówce w wyznaczonych godzinach;
  2) obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń, napojów i pożywienia poza stołówkę;
  3) wychowanek wracający z zajęć w godzinach późniejszych niż godziny serwowania posiłków, zobowiązany jest do poinformowania o tym personelu kuchni i dyżurującego wychowawcy. Przeznaczone dla niego
  posiłki zostaną przechowane w kuchni i przygotowane do indywidualnego spożycia w godzinach dogodnych dla wychowanka
  4) wychowanek korzystający ze stołówki będącej miejscem zbiorowego spożywania posiłków, zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
  a) stosownego ubioru, tzn.: nie wchodzenia do stołówki w stroju nocnym (piżamie i/lub w szlafroku). Wszystkich obowiązuje strój dzienny;
  b) związywania długich włosów w taki sposób aby nie spadały na przygotowane posiłki (śniadania, kolacje) podane w formie „szwedzkiego stołu”;
  c) odnoszenia zastawy w wyznaczone miejsce.
  ROZDZIAŁ 6
  PRZEPISY ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE
  § 13. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia dyrektora bursy oraz wychowawców o wszelkich przewlekłych chorobach i dolegliwościach dziecka, a także lekach przyjmowanych na stałe, podając nazwę leku oraz jego dawkowanie.
  2. Wychowawcy nie posiadają uprawnień do podawania leków wychowankom.
  3.Wychowankowie przebywający w bursie mogą korzystać z pomocy lekarza pierwszego kontaktu w przychodni lekarskiej przy ul. Chmielnej 14 oraz dyżurów nocnych w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Kopernika 43 - dla wychowanków niepełnoletnich , a dla wychowanków pełnoletnich – Szpital na Solcu przy ul. Solec 93 w Warszawie.
  4. Badania planowe, okresowe i specjalistyczne należy wykonywać we własnym zakresie pod opieką rodziców (opiekunów prawnych).
  5.Obowiązkiem chorego wychowanka przebywającego w bursie jest niezwłoczne zgłoszenie swojej dolegliwości, stanu zdrowia dyżurującemu wychowawcy i w miarę możliwości szybkie udanie się do lekarza pierwszego kontaktu.
  6. Wychowanek, który jest chory powinien pozostać w domu.
  7. Wychowanek, który zachoruje w bursie i otrzyma zwolnienie lekarskie powinien zostać niezwłocznie przewieziony do domu przez rodzica (opiekuna prawnego).
  8. Wychowanek zgłaszający niepokojące dolegliwości bólowe lub w przypadku zagrażającego życiu stanu zdrowia, odwożony jest przez Pogotowie Ratunkowe w asyście pracownika bursy do szpitala. Rodzice (opiekun prawny) zobowiązani są w takich przypadkach do niezwłocznego stawienia się w tymże szpitalu i przejęcia opieki nad chorym dzieckiem. Pracownik bursy nie może podpisać żadnej zgody na leczenie, badania i inne procedury medyczne, które zleci lekarz w szpitalu.
  § 14. 1. Miejscem przyjęć gości niespokrewnionych z mieszkańcami bursy jest świetlica. W pokojach, wychowanków mogą odwiedzać jedynie rodzice (opiekunowie prawni) i rodzeństwo.
  2. Odwiedziny mogą odbywać się najpóźniej do godziny 21.00.
  3. Wszyscy odwiedzający zgłaszają się w pierwszej kolejności do recepcji, gdzie zostają wylegitymowani, wpisani do zeszytu gości i czekają na przyjście odwiedzanej osoby.
  4. Goście/rodzina wchodząca do pokoju muszą każdorazowo zgłaszać się do pokoju wychowawców.
  5. Nie wskazane jest przyjmowanie gości w czasie nauki własnej
  § 15. 1. Wychowanek pozostający w bursie w dni wolne od zajęć szkolnych (weekendy) zapisuje swoją obecność u wychowawcy grupy.
  2. W weekend obowiązują wychowanka te same zasady co w ciągu tygodnia, wynikające z niniejszego Regulaminu.
  3. Wychowanek powraca z domu do bursy w niedzielę lub po przerwie w nauce najpóźniej do godziny 22.00
  § 16. 1. Przechowywanie w bursie dużych sum pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów odbywa się na własną odpowiedzialność wychowanka.
  3. W sytuacjach trudnych wychowawczo, celem pomocy w funkcjonowaniu wychowanka w bursie, może być spisany kontrakt pomiędzy wychowankiem, wychowawcą grupy i psychologiem. Kontrakt obowiązuje dany rok szkolny.
  4. Wychowanek może udzielać się w wolontariacie, mającym charakter pomocy w nauce dzieciom młodszych klas, w środowisku lokalnym, o ile nie będzie on kolidował z zajęciami szkolnymi i nie będzie rzutował na wyniki edukacyjne. W przypadku wychowanka niepełnoletniego zgodę na wolontariat podpisują rodzice (opiekun prawny), w przypadku wychowanka pełnoletniego zgodę na wolontariat może podpisać sam, po uzyskaniu zgody od rodziców.
  5. Wychowanek mieszkający w wyznaczonym do kwaterowania pokoju, po wcześniejszym ustaleniu, powinien go udostępnić w dni wolne od zajęć szkolnych i odpowiednio przygotować do kwaterowania.
  ROZDZIAŁ 7
  NAGRODY I KARY
  § 17. 1. Nagrody zawarte są w Statucie Bursy w rozdziale 6 § 15 ust. 3. Wychowanek charakteryzujący się wzorową postawą osobistą ujawniającą poszanowanie wartości humanistycznych, rozwijający swoje zainteresowania poznawcze, wyróżniający się w nauce i zachowaniu oraz pracach na rzecz społeczności bursy, może być nagrodzony:
  1) pochwałą dyrektora na forum bursy; 2) listem pochwalnym (gratulacyjnym) dyrektora do rodziców; 3) nagrodą rzeczową, dyplomem.
  § 18. 1. Wychowanek za swoje osiągnięcia i/lub postawę, może być wyróżniony: 1) wyróżnieniem w formie pisemnej i umieszczeniem go w miejscu ogólnodostępnym bursy; 2) wyróżnieniem w formie dyplomu; 3) wyróżnieniem w innej formie ustalonej przez Radę Pedagogiczną. § 19. 1. Kary zawarte są w Statucie Bursy w rozdziale 6 § 15 ust. 5. Wychowanek nieprzestrzegający norm i zasad obowiązujących w bursie oraz łamiący postanowienia statutu może zostać ukarany: 1) za zachowanie przynoszące wstyd i uszczerbek dla dobrego imienia bursy; 2) za nieodpowiednie zachowanie na terenie placówki oraz rażące zaniedbania w nauce pod względem wyników i frekwencji; 3) za niewłaściwy stosunek do wychowawców i innych pracowników bursy (lekceważenie, nonszalancja, arogancja); 4) za niewywiązywanie się z obowiązków wychowanka; 5) za udowodnioną kradzież; 6) za zachowania nacechowane agresją i przemocą wobec współmieszkańców i pracowników bursy; 7) za wulgarne słownictwo; 8) za podawanie nieprawdziwych informacji; 9) za uleganie nałogom (nikotynizmowi, alkoholizmowi, narkomanii itp.). 2. Stosowanie kar odbywa się według następującej gradacji: 1) upomnienie udzielone przez wychowawcę z wpisaniem do dziennika
  zajęć wychowawczych; 2) upomnienie dyrektora z powiadomieniem rodziców; 3) nagana udzielona przez dyrektora wychowankowi w formie pisemnej, z jednoczesnym powiadomieniem rodziców; a) w uzasadnionych przypadkach nagana dyrektora może być udzielona z powiadomieniem szkoły, do której uczęszcza wychowanek; 4) warunkowy pobyt wychowanka w bursie. 3. W bursie nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą wychowanków. 4. Wychowankowi, na którego została nałożona kara, jego rodzicowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania od nałożonej kary do dyrektora bursy. Odwołanie należy przedłożyć w formie pisemnej dyrektorowi w ciągu 14 dni od daty ukarania. dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni otrzymane odwołanie. Dyrektor może utrzymać karę w mocy lub zmienić ją na inną. Rozstrzygnięcie dyrektora po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczne.
  ROZDZIAŁ 8
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 20. 1. Regulamin Wychowanka zatwierdzany jest Uchwałą Rady Pedagogicznej. 2. Traci moc poprzedni Regulamin Wychowanków z dnia 4.09.2017 r. 3. Regulamin Wychowanka obowiązuje od dnia 1.09.2018r.

  © 2018 Bursa nr 6. All Rights Reserved.
  Wykonanie: webmania.pl

  Please publish modules in offcanvas position.

  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się